Mrs. Sarah Boih | Mrs Grand International Standard 2022 | Mrs Grand Myanmar 2022 🇲🇲🇲🇲🇲🇲

Published 2023-02-12
Mrs Grand International 2022 zuamawknak ah Chin minu pakhat Mrs. Sarah Boih Myanmar rampi aiawh in, leitlun ram (30) mipi hmai ah

𝐌𝐫𝐬. 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟐 Winner
ᴍʀs. ғʀɪᴇɴᴅsʜɪᴘ ᴀᴡᴀʀᴅ
ᴍʀs. ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀɪᴛʏ ᴀᴡᴀʀᴅ
ᴍʀs. ʙᴇsᴛ ᴛᴀʟᴇɴᴛ ᴀᴡᴀʀᴅ
ᴛʜᴇ ʙᴇᴀᴜᴛʏ ᴏғ ᴀsɪᴀ ɪᴄᴏɴ ᴏғ ᴛʜᴇ ʏᴇᴀʀ

laksawng pawl na ngah ruangah ka lo lungawi pi tuk ti langternak ah himi Video te hi ka rak tuah a si. Kan lo suang tuk Mrs. Sarah Boih.